Jon (G1JSF)
England, Full Licence

Premium Subscriber G1JSF

Country: England (EU), ITU: 27
QTH: North Yorkshire, UK

Premium Subscriber G1JSF

Jon

Country: England (EU), ITU: 27
Amateur
QTH: North Yorkshire, UK
FTDX 101MP
G1JSF's logbook
Last 500 QSOs logged by G1JSF
Time Operator Freq
2024-05-25
21:15 UTC
G5STU 7172khz SSB VIEW
2024-05-25
20:42 UTC
M0JSX 7172khz SSB VIEW
2024-05-25
10:26 UTC
M0OMC 7120khz SSB VIEW
2024-05-24
18:49 UTC
G5STU 7177.5khz SSB VIEW
0001-01-01
00:00 UTC
G0CNN/P 0khz FM VIEW
2024-05-12
12:05 UTC
G0CNN/P 145525khz FM VIEW
2024-05-12
13:11 UTC
G5STU 7108khz SSB VIEW
2024-04-21
21:20 UTC
W8/G5STU 14210khz SSB VIEW
2024-03-31
18:48 UTC
M3P 3715khz SSB VIEW
2024-03-31
18:29 UTC
M3P 7060.53khz SSB VIEW
2024-03-23
19:05 UTC
G5STU 7145khz SSB VIEW
2024-03-20
14:49 UTC
M0UHF 3710khz SSB VIEW
2024-03-20
14:44 UTC
M0FSX 3710khz SSB VIEW
2024-03-20
14:38 UTC
G0AOZ 3710khz SSB VIEW
2024-03-20
14:40 UTC
M0OXF 3710khz SSB VIEW
2024-03-20
14:41 UTC
M0JWC 3710khz SSB VIEW
2024-03-20
14:39 UTC
M0KEP 3710khz SSB VIEW
2024-03-20
14:38 UTC
G3PIA 3710khz SSB VIEW
2024-03-20
14:12 UTC
M0OXF 7150khz SSB VIEW
2024-03-20
14:20 UTC
M0UHF 7150khz SSB VIEW
2024-03-20
14:15 UTC
M0KEP 7150khz SSB VIEW
2024-03-20
14:26 UTC
M0JWC 7150khz SSB VIEW
2024-03-20
14:22 UTC
M0FSX 7150khz SSB VIEW
2024-03-20
14:14 UTC
G0AOZ 7150khz SSB VIEW
2024-03-20
14:12 UTC
G3PIA 7150khz SSB VIEW
2024-03-16
21:43 UTC
G4DBL/P 3623khz SSB VIEW
2024-03-16
21:13 UTC
PD4EW 7191.8khz SSB VIEW
2024-03-16
21:19 UTC
EI3GGB 7191.8khz SSB VIEW
2024-03-16
21:05 UTC
G4DBL/P 7191.8khz SSB VIEW
2024-03-15
21:24 UTC
M7KWM 3715khz SSB VIEW
2024-03-15
21:23 UTC
G8CUL 3715khz SSB VIEW
2024-03-15
21:23 UTC
G8DVK 3715khz SSB VIEW
2024-03-15
13:23 UTC
GI0BFD 7115khz SSB VIEW
2024-03-13
19:19 UTC
M0KNM 7122.5khz SSB VIEW
2024-03-06
21:13 UTC
WA2RXS 14275khz SSB VIEW
2024-03-06
21:11 UTC
G4DBL/P 14275khz SSB VIEW
2024-03-06
19:38 UTC
M0GQC 7121khz SSB VIEW
2024-03-04
16:09 UTC
IT9CLX 28.465khz SSB VIEW
2024-03-04
16:12 UTC
HA3MGA 21.234khz SSB VIEW
2024-03-04
17:04 UTC
CT7AZT 21.255khz SSB VIEW
2024-03-04
12:18 UTC
G4DBL/P 7135khz SSB VIEW
2024-03-04
14:59 UTC
DM88YLF 14.242khz SSB VIEW
2024-03-04
15:12 UTC
LZ74IPA 28.438khz SSB VIEW
2024-03-02
10:13 UTC
G0UOO 7184khz SSB VIEW
2024-03-02
10:12 UTC
IP4X 7175.5khz SSB VIEW
2024-03-02
09:39 UTC
N5DX 7130.5khz SSB VIEW
2024-03-02
09:46 UTC
M3DAF 7127khz SSB VIEW
2024-03-02
09:52 UTC
G5STU 7127khz SSB VIEW
2024-03-02
09:22 UTC
K3LR 7145khz SSB VIEW
2024-03-02
09:38 UTC
VE2TT 7112khz SSB VIEW
2024-03-02
10:02 UTC
M0DCX 7127khz SSB VIEW
2024-02-28
18:54 UTC
GE5STU 7145khz SSB VIEW
2024-02-25
19:32 UTC
M1VHT 7150khz SSB VIEW
2024-02-25
19:24 UTC
M0DCX 7176khz SSB VIEW
2024-02-25
19:22 UTC
G5STU 7176khz SSB VIEW
2024-02-21
18:00 UTC
G5STU 7119khz SSB VIEW
2024-02-17
10:49 UTC
G8NRY/P 7176khz SSB VIEW
2024-02-17
10:35 UTC
M7CUW/P 7185khz SSB VIEW
2024-02-17
09:49 UTC
M0XXT 7125khz SSB VIEW
2024-02-10
13:35 UTC
M0GQC 7106.005khz SSB VIEW
2024-02-10
12:07 UTC
G5STU 7173khz SSB VIEW
2024-02-03
12:45 UTC
M0XXT 7146khz SSB VIEW
2024-02-03
19:39 UTC
G4DBL/P 3670.4khz SSB VIEW
2024-02-03
19:42 UTC
DL1ABR 3670.4khz SSB VIEW
2024-02-03
17:23 UTC
RW1F 14250khz SSB VIEW
2024-02-03
17:31 UTC
RZ3B 14240khz SSB VIEW
2024-02-03
17:33 UTC
TA3DE 14219khz SSB VIEW
2024-02-03
17:34 UTC
S51DX 14219khz SSB VIEW
2024-02-03
16:08 UTC
M7KWM 7195.2khz SSB VIEW
2024-02-03
16:14 UTC
M7YET 7195.2khz SSB VIEW
2024-02-03
16:38 UTC
M7FSW/P 7179khz SSB VIEW
2024-02-03
16:55 UTC
K2SSS 28487.5khz SSB VIEW
2024-02-01
19:57 UTC
G0CNN 145762.5khz FM VIEW
2024-02-03
12:21 UTC
M0DCX 7173khz SSB VIEW
2024-02-03
16:01 UTC
G4DBL/P 7195.2khz SSB VIEW
2024-02-03
16:02 UTC
DH1KJ 7195.2khz SSB VIEW
2024-02-01
19:45 UTC
G0VDB 145762.5khz FM VIEW
2024-02-01
19:46 UTC
M7RFB 145762.5khz FM VIEW
2024-02-01
19:47 UTC
2E0UFT 145762.5khz FM VIEW
2024-01-28
16:53 UTC
N0W 28525khz SSB VIEW
2024-01-30
20:11 UTC
G4DBL/P 3675.5khz SSB VIEW
2024-01-30
20:45 UTC
M0WAY 3675khz SSB VIEW
2024-02-01
19:45 UTC
MX0NYM 145762.5khz FM VIEW
2024-01-27
13:17 UTC
M7MWY 145300khz FM VIEW
2024-01-27
13:18 UTC
M0TZR/P 145300khz FM VIEW
2024-01-27
13:19 UTC
G7SXR 145300khz FM VIEW
2024-01-27
13:20 UTC
2E0HPI/P 145300khz FM VIEW
2024-01-27
13:12 UTC
M0KOV 145300khz FM VIEW
2024-01-27
13:13 UTC
M7MDO/P 145300khz FM VIEW
2024-01-27
13:15 UTC
2E0IGD 145300khz FM VIEW
2024-01-27
13:16 UTC
G1SBN/M 145300khz FM VIEW
2024-01-27
13:06 UTC
G0UOK/A 145300khz FM VIEW
2024-01-27
13:07 UTC
G8DST/P 145300khz FM VIEW
2024-01-27
13:10 UTC
M0BFJ? 145300khz FM VIEW
2024-01-27
13:11 UTC
M0XLZ/P 145300khz FM VIEW
2024-01-27
13:03 UTC
M0KOM 145300khz FM VIEW
2024-01-27
13:04 UTC
M7YCM/M 145300khz FM VIEW
2024-01-27
13:04 UTC
M0ALA 145300khz FM VIEW
2024-01-27
13:05 UTC
M0YDG 145300khz FM VIEW
2024-01-27
13:00 UTC
G0CNN/P 145450khz FM VIEW
2024-01-27
13:01 UTC
M7GDE 145450khz FM VIEW
2024-01-27
13:02 UTC
M7GAX 145450khz FM VIEW
2024-01-27
13:03 UTC
M0NXA 145300khz FM VIEW
2024-01-24
17:45 UTC
N9W 28302khz SSB VIEW
2024-01-24
18:09 UTC
VP9IN 28430khz SSB VIEW
2024-01-24
19:25 UTC
YT3D 7158khz SSB VIEW
2024-01-20
20:21 UTC
HA6A 7128khz SSB VIEW
2024-01-20
21:39 UTC
M0JSX 3703khz SSB VIEW
2024-01-23
20:20 UTC
YU1XA 7150khz SSB VIEW
2024-01-23
20:33 UTC
N0W 14253khz SSB VIEW
2024-01-19
21:12 UTC
G8DVK 3710khz SSB VIEW
2024-01-19
21:13 UTC
G4BYR 3710khz SSB VIEW
2024-01-20
19:38 UTC
G4DBL/P 3649khz SSB VIEW
2024-01-20
19:38 UTC
PA0UYL 3649khz SSB VIEW
2024-01-19
21:07 UTC
G0CQZ 3710khz SSB VIEW
2024-01-19
21:07 UTC
G8CUL 3710khz SSB VIEW
2024-01-19
21:08 UTC
G0BNC 3710khz SSB VIEW
2024-01-19
21:10 UTC
G0GLG 3710khz SSB VIEW
2024-01-17
14:21 UTC
M0FSX 7163.24khz SSB VIEW
2024-01-19
13:14 UTC
GW3JVB/P 7124khz SSB VIEW
2024-01-19
21:07 UTC
G0AOZ 3710khz SSB VIEW
2024-01-17
14:15 UTC
M0OXF 7163.24khz SSB VIEW
2024-01-17
14:16 UTC
G0GLG 7163.24khz SSB VIEW
2024-01-17
14:16 UTC
G0AOZ 7163.24khz SSB VIEW
2024-01-17
14:10 UTC
G3PIA 7163.24khz SSB VIEW
2024-02-04
13:08 UTC
G0KAO/P 7105khz SSB VIEW
2024-02-04
11:14 UTC
MI3JXG 7118khz SSB VIEW
2024-02-04
12:16 UTC
M0GQC 7120khz SSB VIEW
2024-02-04
10:39 UTC
LZ4TX 28400khz SSB VIEW
2024-01-14
12:21 UTC
2E0HPI 7106khz SSB VIEW
2024-01-12
13:20 UTC
M1GRY/P 7114khz SSB VIEW
2024-01-12
13:33 UTC
2E0HPI/P 7098khz SSB VIEW
2024-01-14
10:23 UTC
M1GSX 7136khz SSB VIEW
2024-01-14
10:48 UTC
MM7JNT/P 7131khz SSB VIEW
2024-01-12
11:41 UTC
2E0XGO/P 7106khz SSB VIEW
2024-01-12
12:06 UTC
M0XMX 7184khz SSB VIEW
2024-01-12
12:13 UTC
PA2RL/M 7184khz SSB VIEW
2024-01-12
12:15 UTC
M0DXT/P 7173khz SSB VIEW
2024-01-10
14:31 UTC
M7GWJ/A 3710khz SSB VIEW
2024-01-10
14:41 UTC
M0UHF 3710khz SSB VIEW
2024-01-12
11:26 UTC
M0XIC/M 7127khz SSB VIEW
2024-01-12
11:34 UTC
2E0HPI/P 7116khz SSB VIEW
2024-01-10
14:30 UTC
G0AOZ 3710khz SSB VIEW
2024-01-10
14:30 UTC
M0OXF 3710khz SSB VIEW
2024-01-10
14:30 UTC
M0KEP 3710khz SSB VIEW
2024-01-10
14:00 UTC
M0KEP 7152khz SSB VIEW
2024-01-10
14:01 UTC
M0OXF 7152khz SSB VIEW
2024-01-10
14:01 UTC
M7JSG 7152khz SSB VIEW
2024-01-10
14:30 UTC
G3PIA 3710khz SSB VIEW
2024-01-10
13:46 UTC
G2ABR 7152khz SSB VIEW
2024-01-10
13:53 UTC
M0KFY 7152khz SSB VIEW
2024-01-10
13:58 UTC
G3PIA 7152khz SSB VIEW
2024-01-10
14:00 UTC
G0AOZ 7152khz SSB VIEW
2024-01-10
13:13 UTC
PD4US/P 7105khz SSB VIEW
2024-01-10
13:17 UTC
M3SNV 7148khz SSB VIEW
2024-01-10
13:28 UTC
M0UHF 7152khz SSB VIEW
2024-01-10
13:29 UTC
G4FTL 7152khz SSB VIEW
2024-01-09
10:48 UTC
MW0GWG/P 7094khz SSB VIEW
2024-01-09
14:37 UTC
G8HTF 7135khz SSB VIEW
2024-01-09
14:51 UTC
2E0HPI/P 7088khz SSB VIEW
2024-01-10
13:05 UTC
2E0HPI/P 7092khz SSB VIEW
2024-01-06
14:28 UTC
M7YCM/M 145525khz FM VIEW
2024-01-07
20:06 UTC
DQ75RLP 3770khz SSB VIEW
2024-01-07
20:37 UTC
G4DBL/P 3765khz SSB VIEW
2024-01-08
12:19 UTC
M7MJW/P 7120khz SSB VIEW
2024-01-06
09:32 UTC
G6INU 7117khz SSB VIEW
2024-01-06
14:06 UTC
M0GQC/2E0JJD 7137khz SSB VIEW
2024-01-06
14:22 UTC
M7RFB/P 145525khz FM VIEW
2024-01-04
19:47 UTC
2E0USP 145550khz FM VIEW
2024-01-04
19:53 UTC
M7RFB 145550khz FM VIEW
2024-01-04
19:57 UTC
M0NYM 145550khz FM VIEW
2024-01-03
19:43 UTC
M3VHY 145300khz FM VIEW
2024-01-03
22:28 UTC
M0XXT 3774khz SSB VIEW
2024-01-04
19:36 UTC
2E0ODJ 145550khz FM VIEW
2024-01-04
19:43 UTC
G0MBV 145550khz FM VIEW
2024-01-03
15:39 UTC
GB5HNY 7106khz SSB VIEW
2024-01-03
18:32 UTC
2E0HPI 145300khz FM VIEW
2024-01-03
18:33 UTC
2E0EIM 145300khz FM VIEW
2024-01-03
19:43 UTC
M6IBH 145300khz FM VIEW
2024-01-01
18:14 UTC
G4DBL/P 3765.75khz SSB VIEW
2024-01-02
10:37 UTC
G4OUB/M 145400khz FM VIEW
2024-01-02
11:12 UTC
G3MAE 145450khz FM VIEW
2024-01-02
14:15 UTC
2E0HPI 145525khz FM VIEW
2024-01-01
11:40 UTC
MC1SWL/A 7145.5khz SSB VIEW
2024-01-01
11:52 UTC
PA1WLB 7179khz SSB VIEW
2024-01-01
11:55 UTC
M7TSU/P 7188khz SSB VIEW
2024-01-01
18:14 UTC
M0KEP 3765.75khz SSB VIEW
2023-12-31
23:43 UTC
2E0OCE 145300khz FM VIEW
2024-01-01
10:15 UTC
G8XDD/P 7103khz SSB VIEW
2024-01-01
10:18 UTC
2E0HPI/P 7086khz SSB VIEW
2024-01-01
10:21 UTC
ON9CGB 7160.03khz SSB VIEW
2023-12-31
23:31 UTC
M0WRI 145300khz FM VIEW
2023-12-31
23:34 UTC
G1BFN 145300khz FM VIEW
2023-12-31
23:37 UTC
M0TLL 145300khz FM VIEW
2023-12-31
22:19 UTC
M7SEH 145300khz FM VIEW
2023-12-31
22:44 UTC
M7SAJ 145300khz FM VIEW
2023-12-31
22:46 UTC
2E0HPI 145300khz FM VIEW
2023-12-31
23:15 UTC
M3VHY 145300khz FM VIEW
2023-12-31
14:42 UTC
2E0DIQ/P 7155khz SSB VIEW
2023-12-31
22:13 UTC
2E0EIM 145300khz FM VIEW
2023-12-31
22:13 UTC
M6IBH 145300khz FM VIEW
2023-12-31
22:18 UTC
M0KOM 145300khz FM VIEW
2023-12-31
10:10 UTC
M0JSX 7171.99khz SSB VIEW
2023-12-31
11:33 UTC
M0XIC/M 7097khz SSB VIEW
2024-01-14
11:44 UTC
G5STU 7196khz SSB VIEW
2023-12-31
10:12 UTC
G5STU 7171.99khz SSB VIEW
2023-12-30
20:26 UTC
G4DBL 3765khz SSB VIEW
2023-12-30
12:45 UTC
OH4T 7183khz SSB VIEW
2023-12-30
18:50 UTC
2E0HPI 145300khz FM VIEW
2023-12-30
18:53 UTC
2E0EIM 145300khz FM VIEW
2023-12-30
18:54 UTC
M6IBH 145300khz FM VIEW
2023-12-30
10:46 UTC
M3YSB 7154khz SSB VIEW
2023-12-30
10:55 UTC
M1GSX 7124khz SSB VIEW
2023-12-30
11:59 UTC
M0GDX 7139.5khz SSB VIEW
2023-12-30
12:32 UTC
M0KRI 7186khz SSB VIEW
2023-12-30
00:00 UTC
2E0HPI 433525khz FM VIEW
2023-12-30
10:14 UTC
OT4A/M 7129.5khz SSB VIEW
2023-12-30
10:21 UTC
M7FFU 7132khz SSB VIEW
2023-12-30
10:45 UTC
GB0ROC 7154khz SSB VIEW
2023-12-30
00:00 UTC
2E0EIM 433525khz FM VIEW
2023-12-29
10:19 UTC
G4TRA 7142khz SSB VIEW
2023-12-29
10:38 UTC
M0RCM 7142khz SSB VIEW
2023-12-29
22:09 UTC
M0UHF 3707khz SSB VIEW
2023-12-29
22:01 UTC
G8CYF 3707khz SSB VIEW
2023-12-29
22:01 UTC
G0BNC 3707khz SSB VIEW
2023-12-29
22:00 UTC
G0CQZ 3707khz SSB VIEW
2023-12-29
21:57 UTC
G8CUL 3707khz SSB VIEW
2023-12-29
21:57 UTC
G4DBL/P 3707khz SSB VIEW
2023-12-29
21:56 UTC
G0AOZ 3707khz SSB VIEW
2023-12-20
20:05 UTC
G0MBV 144250khz SSB VIEW
2023-12-20
20:00 UTC
2E0HPI 144250khz SSB VIEW
2023-12-20
20:05 UTC
G0UOK 144250khz SSB VIEW
2023-12-20
15:43 UTC
M6KCI 7144.1khz SSB VIEW
2023-12-20
19:25 UTC
G3MAE 145425khz FM VIEW
2023-12-20
15:15 UTC
M3JDF 7138khz SSB VIEW
2023-12-20
15:30 UTC
M0CSN 7144.1khz SSB VIEW
2023-12-20
14:14 UTC
G0OXO 7149.52khz SSB VIEW
2023-12-20
14:16 UTC
M0VPI 7149.52khz SSB VIEW
2023-12-20
14:10 UTC
M0OXF 7149.52khz SSB VIEW
2023-12-20
14:12 UTC
M0ZAE 7149.52khz SSB VIEW
2023-12-20
14:08 UTC
G0AOZ 7149.52khz SSB VIEW
2023-12-20
14:04 UTC
M0KEP 7149.52khz SSB VIEW
2023-12-20
14:06 UTC
G0GLG 7149.52khz SSB VIEW
2023-12-20
14:00 UTC
G3PIA 7149.52khz SSB VIEW
2023-12-20
14:02 UTC
M0FXX 7149.52khz SSB VIEW
2023-12-20
11:45 UTC
G0UOK 145450khz FM VIEW
2023-12-20
20:24 UTC
G0UOK 145450khz FM VIEW
2023-12-13
18:08 UTC
IK0NMJ 7132.01khz SSB VIEW
2023-12-13
14:30 UTC
M0ZAE 3710khz SSB VIEW
2023-12-13
14:28 UTC
M0KEP 3710khz SSB VIEW
2023-12-13
14:29 UTC
G0AOZ 3710khz SSB VIEW
2023-12-13
14:30 UTC
M0OXF 3710khz SSB VIEW
2023-12-13
14:06 UTC
2I0VOF 7150khz SSB VIEW
2023-12-13
14:08 UTC
G4BRK 7150khz SSB VIEW
2023-12-13
14:10 UTC
M0ZAE 7150khz SSB VIEW
2023-12-13
14:28 UTC
G3PIA 3710khz SSB VIEW
2023-12-13
14:03 UTC
G0AOZ 7150khz SSB VIEW
2023-12-13
14:04 UTC
M0KEP 7150khz SSB VIEW
2023-12-13
14:05 UTC
M0OXF 7150khz SSB VIEW
2023-12-12
19:52 UTC
2E0NMK 145475khz FM VIEW
2023-12-12
20:10 UTC
2E0HEQ 145475khz FM VIEW
2023-12-13
13:41 UTC
M1GRY/P 7140khz SSB VIEW
2023-12-13
14:03 UTC
G3PIA 7150khz SSB VIEW
2023-12-12
16:10 UTC
M7EYP 7143khz SSB VIEW
2023-12-12
16:35 UTC
PA1LEG 7143khz SSB VIEW
2023-12-12
19:51 UTC
G4YOV 145475khz FM VIEW
2023-12-12
13:18 UTC
MM7CEH 7124khz SSB VIEW
2023-12-12
16:00 UTC
M0RKK 7143khz SSB VIEW
2023-12-12
12:37 UTC
G4JJH 7147khz SSB VIEW
2023-12-12
12:51 UTC
G6INU 7143khz SSB VIEW
2023-12-10
21:23 UTC
M0DGD 10137.547khz FT8 VIEW
2023-12-10
21:25 UTC
2E0GNC 10137.547khz FT8 VIEW
2023-12-10
21:13 UTC
M0OPI 10137.525khz FT8 VIEW
2023-12-10
21:21 UTC
G4GHU 10137.499khz FT8 VIEW
2023-12-10
21:04 UTC
PD0IFI 7075.052khz FT8 VIEW
2023-12-08
22:26 UTC
M6IBH 145300khz SSB VIEW
2023-12-08
22:25 UTC
2E0EIM 145300khz SSB VIEW
2023-12-08
22:14 UTC
M0XXT 3753khz SSB VIEW
2023-12-08
20:56 UTC
G0AOZ 7157khz SSB VIEW
2023-12-08
21:01 UTC
G8DVK 7157khz SSB VIEW
2023-12-08
21:02 UTC
M0JWC 7157khz SSB VIEW
2023-12-08
20:32 UTC
M0UHF 1848khz SSB VIEW
2023-12-08
20:33 UTC
M0JWC 1848khz SSB VIEW
2023-12-08
20:34 UTC
G0BNC 1848khz SSB VIEW
2023-12-08
20:35 UTC
G8DVK 1848khz SSB VIEW
2023-12-08
15:22 UTC
DN1YC 7151khz SSB VIEW
2023-12-08
15:44 UTC
M0XLZ/P 145450khz FM VIEW
2023-12-08
20:30 UTC
G0AOZ 1848khz SSB VIEW
2023-12-08
20:31 UTC
F4VRB 1848khz SSB VIEW
2023-12-08
15:07 UTC
G8CGR 145512khz FM VIEW
2023-12-08
15:09 UTC
G8YDO 145512khz FM VIEW
2023-12-07
21:50 UTC
M0KOM 145300khz FM VIEW
2023-12-07
23:11 UTC
M7SEH 145300khz FM VIEW
2023-12-07
13:23 UTC
MW0BUQ 7148khz SSB VIEW
2023-12-07
21:31 UTC
2E0EIM 145300khz FM VIEW
2023-12-07
21:31 UTC
M7VRO 145300khz FM VIEW
2023-12-07
21:32 UTC
M6IBH 145300khz FM VIEW
2023-12-07
12:49 UTC
G4PCE 7148khz SSB VIEW
2023-12-07
13:13 UTC
M1DUC 7148khz SSB VIEW
2023-12-06
21:45 UTC
M0KOM 145306khz FM VIEW
2023-12-06
21:30 UTC
2E0EIM 145300khz FM VIEW
2023-12-06
21:30 UTC
M6IBH 145300khz FM VIEW
2023-12-06
21:27 UTC
G0BNC 3705khz SSB VIEW
2023-12-06
21:28 UTC
G0GLG 3705khz SSB VIEW
2023-12-06
21:28 UTC
M0ZAE 3705khz SSB VIEW
2023-12-06
21:27 UTC
G0AOZ 3705khz SSB VIEW
2023-12-06
21:13 UTC
F4VRB 3705khz SSB VIEW
2023-12-05
22:20 UTC
M6IBH 145300khz FM VIEW
2023-12-05
22:19 UTC
M7VRO 145300khz FM VIEW
2023-12-05
22:19 UTC
2E0EIM 145300khz FM VIEW
2023-12-05
22:20 UTC
M0KOM 145300khz FM VIEW
2023-12-05
19:56 UTC
N4WFU 14247khz SSB VIEW
2023-12-05
20:12 UTC
K8A 14262khz SSB VIEW
2023-12-05
14:51 UTC
G4MQV 145475khz FM VIEW
2023-12-05
14:58 UTC
G4SZD 145475khz FM VIEW
2023-12-05
13:34 UTC
G4EIJ 7157khz SSB VIEW
2023-12-05
13:51 UTC
2E0HPI/P 7113khz SSB VIEW
2023-12-05
14:39 UTC
G0PMJ 145475khz FM VIEW
2023-12-05
10:15 UTC
G8XDD/P 7096khz SSB VIEW
2023-12-05
12:12 UTC
G1KDU 7172khz SSB VIEW
2023-12-05
12:39 UTC
G6INU 7146.5khz SSB VIEW
2023-12-05
13:26 UTC
GM4JXP/P 7167khz SSB VIEW
2023-12-05
09:58 UTC
MI3JXG 7128khz SSB VIEW
2023-12-05
10:15 UTC
M7MJW/P 7090khz SSB VIEW
2023-12-04
21:41 UTC
F4VRB 3718khz SSB VIEW
2023-12-04
19:34 UTC
G0PZM 145600khz FM VIEW
2023-12-04
19:44 UTC
2E0EIM 145300khz FM VIEW
2023-12-04
19:44 UTC
M6IBH 145300khz FM VIEW
2023-12-04
19:05 UTC
M7VRO 145600khz FM VIEW
2023-12-04
21:41 UTC
M0UHF 3718khz SSB VIEW
2023-12-01
22:00 UTC
S51CK 7.195khz SSB VIEW
2023-12-01
22:00 UTC
S51CK 145300khz FM VIEW
2023-12-01
21:41 UTC
M6IBH 145300khz FM VIEW
2023-12-01
21:40 UTC
2E0EIM 145300khz FM VIEW
2023-12-01
21:26 UTC
F4VRB 3713khz SSB VIEW
2023-12-01
21:25 UTC
M7YER 3713khz SSB VIEW
2023-12-01
21:31 UTC
M0ZAE 3713khz SSB VIEW
2023-12-01
21:30 UTC
G0BNC 3713khz SSB VIEW
2023-12-01
21:24 UTC
LD2FDM 3713khz SSB VIEW
2023-12-01
21:02 UTC
G0AOZ 3713khz SSB VIEW
2023-11-30
18:40 UTC
2E0EIM 145300khz FM VIEW
2023-11-30
18:51 UTC
M6IBH 145300khz FM VIEW
2023-11-30
18:51 UTC
2E0WVB 145300khz FM VIEW
2023-11-30
14:15 UTC
EI7HRB 7177khz SSB VIEW
2023-11-30
14:54 UTC
M7GCM 7135khz SSB VIEW
2023-11-30
15:10 UTC
M3CPY 7153khz SSB VIEW
2023-11-30
16:20 UTC
G8MNY 7140.5khz SSB VIEW
2023-11-30
13:42 UTC
M1GRY/P 7173khz SSB VIEW
2023-11-30
13:56 UTC
M5STC 7177khz SSB VIEW
2023-11-30
14:15 UTC
G0MZS 7177khz SSB VIEW
2023-11-30
13:39 UTC
OM3RMB 7160khz SSB VIEW
2023-11-23
20:29 UTC
SO5TC 3746khz SSB VIEW
2023-11-23
20:35 UTC
2E0EIM 145300khz FM VIEW
2023-11-23
20:36 UTC
M6IBH 145300khz FM VIEW
2023-11-23
19:09 UTC
E73M 7176khz SSB VIEW
2023-11-23
19:21 UTC
YT3D 7138khz SSB VIEW
2023-11-23
19:56 UTC
9K2KO 18102.43khz SSB VIEW
2023-11-23
19:05 UTC
S55G 7172khz SSB VIEW
2023-11-22
19:02 UTC
M6IBH 145300khz SSB VIEW
2023-11-22
19:01 UTC
2E0EIM 145300khz SSB VIEW
2023-11-22
18:53 UTC
IQ5PJ 7146khz SSB VIEW
2023-11-22
18:47 UTC
EA9KB 7146khz SSB VIEW
2023-11-22
18:33 UTC
EA1IXJ/P 7146khz SSB VIEW
2023-11-22
18:25 UTC
EB1DJ 14202khz SSB VIEW
2023-11-22
14:43 UTC
G0AOZ 3710khz SSB VIEW
2023-11-22
14:44 UTC
M0OXF 3710khz SSB VIEW
2023-11-22
14:44 UTC
M0KEP 3710khz SSB VIEW
2023-11-22
14:45 UTC
M0JWC 3710khz SSB VIEW
2023-11-22
14:35 UTC
MW7BSK 7150khz SSB VIEW
2023-11-22
10:29 UTC
MI3JXG 7124khz SSB VIEW
2023-11-22
10:14 UTC
M0BLH 7120khz SSB VIEW
2023-11-21
15:53 UTC
G1KWF 7181khz SSB VIEW
2023-11-21
15:53 UTC
M7CAL 7181khz SSB VIEW
2023-11-21
15:22 UTC
G7LHK 7181khz SSB VIEW
2023-11-21
15:51 UTC
M0DID 7181khz SSB VIEW
2023-11-21
15:52 UTC
G1MKP 7181khz SSB VIEW
2023-11-20
14:43 UTC
M3SNV 7155khz SSB VIEW
2023-11-20
14:32 UTC
G4FAP/M 7132.5khz SSB VIEW
2023-11-20
14:23 UTC
GB3RS 7150khz SSB VIEW
2023-11-20
14:13 UTC
F5NLX/P 14248khz SSB VIEW
2023-11-20
13:54 UTC
DQ100RC 14265khz SSB VIEW
2023-11-20
13:48 UTC
DL4HLP 14233khz SSB VIEW
2023-11-19
13:47 UTC
G5STU 7141khz SSB VIEW
2023-11-16
14:07 UTC
M3SNV 7155khz SSB VIEW
2023-10-25
18:50 UTC
M6IBH 7140khz SSB VIEW
2023-10-25
18:50 UTC
2E0EIM 7140khz SSB VIEW
2023-10-25
17:41 UTC
G5STU 7140khz SSB VIEW
2023-10-22
08:31 UTC
G0CPA 7075.609khz FT8 VIEW
2023-10-22
08:22 UTC
LX1GU 7075.609khz FT8 VIEW
2023-10-22
08:24 UTC
DM1HR 7075.609khz FT8 VIEW
2023-10-22
08:26 UTC
MM7DXC 7075.609khz FT8 VIEW
2023-10-22
08:17 UTC
9Y4DG 7075.609khz FT8 VIEW
2023-10-22
08:19 UTC
F4BJN 7075.609khz FT8 VIEW
2023-10-22
08:02 UTC
K8BL 7075.627khz FT8 VIEW
2023-10-22
08:04 UTC
HB9SFL 7075.627khz FT8 VIEW
2023-10-22
08:10 UTC
F4JOP 7075.609khz FT8 VIEW
2023-10-22
08:15 UTC
MI0WGM 7075.609khz FT8 VIEW
2023-10-22
12:47 UTC
MM0TZR/P 7163khz SSB VIEW
2023-10-22
10:44 UTC
GI0BFD/P 7149khz SSB VIEW
2023-10-22
12:13 UTC
M7CUW/P 7184khz SSB VIEW
2023-10-22
12:43 UTC
2W0FLW/M 7160khz SSB VIEW
2023-10-22
19:01 UTC
M6IBH 145300khz FM VIEW
2023-10-22
19:01 UTC
2E0EIM 145300khz FM VIEW
2023-10-22
18:35 UTC
G4DBL/P 3755.5khz SSB VIEW
2023-10-22
18:22 UTC
GB1CUB 7126.5khz SSB VIEW
2023-10-22
17:34 UTC
M7VOM 7126.5khz SSB VIEW
2023-10-22
17:28 UTC
G6INU 7126.5khz SSB VIEW
2023-10-22
17:10 UTC
M7BUE 7126.5khz SSB VIEW
2023-10-22
17:02 UTC
M6EES 7126.5khz SSB VIEW
2023-10-22
16:59 UTC
G4DBL/P 7126.35khz SSB VIEW
2023-10-22
13:30 UTC
M5STC 7108khz SSB VIEW
2023-10-22
13:27 UTC
2E0EVM/P 7093khz SSB VIEW
2023-10-20
21:19 UTC
M3VHY 145300khz FM VIEW
2023-10-20
21:15 UTC
M6IBH 145300khz FM VIEW
2023-10-20
21:14 UTC
2E0EIM 145300khz FM VIEW
2023-10-20
20:01 UTC
G0BNC 3713.5khz SSB VIEW
2023-10-20
20:02 UTC
G4DBL/P 3713.5khz SSB VIEW
2023-10-20
20:43 UTC
M0UHF 3713.5khz SSB VIEW
2023-10-20
20:00 UTC
G0AOZ 3713.5khz SSB VIEW
2023-10-20
20:00 UTC
M0KEP 3713.5khz SSB VIEW
2023-10-20
20:01 UTC
G8CUL 3713.5khz SSB VIEW
2023-10-20
19:26 UTC
GB0TVS 145550khz FM VIEW
2023-10-20
08:44 UTC
EI3CTB 7075.452khz FT8 VIEW
2023-10-20
08:45 UTC
F4JGI 7075.452khz FT8 VIEW
2023-10-20
08:33 UTC
EB1BVP 7075.558khz FT8 VIEW
2023-10-20
08:43 UTC
PA3AGN 7075.452khz FT8 VIEW
2023-10-20
08:44 UTC
PE1DTE 7075.452khz FT8 VIEW
2023-10-20
08:26 UTC
W7DO 7075.7khz FT8 VIEW
2023-10-20
08:27 UTC
G4IUP 7075.7khz FT8 VIEW
2023-10-20
08:27 UTC
OE3DXA 7075.7khz FT8 VIEW
2023-10-20
08:28 UTC
M7CUW 7075.7khz FT8 VIEW
2023-10-19
22:37 UTC
3A70ARM 7075.5khz FT8 VIEW
2023-10-20
08:16 UTC
SP5AA 7075.583khz FT8 VIEW
2023-10-20
17:09 UTC
M7KEV 7075.726khz FT8 VIEW
2023-10-20
17:17 UTC
2E0IDM 7075.558khz FT8 VIEW
2023-10-20
17:18 UTC
M7LCS 7075.558khz FT8 VIEW
2023-10-20
16:56 UTC
MW0TTF 7075.525khz FT8 VIEW
2023-10-20
17:00 UTC
MI0TMW 7075.572khz FT8 VIEW
2023-10-20
17:05 UTC
M7SDA 7075.572khz FT8 VIEW
2023-10-20
16:47 UTC
MX1COL 7075.225khz FT8 VIEW
2023-10-20
16:51 UTC
G4FAL 7075.225khz FT8 VIEW
2023-10-20
16:52 UTC
M7ERU/QRP 7075.225khz FT8 VIEW
2023-10-20
16:31 UTC
PA1ASP 7075.225khz FT8 VIEW
2023-10-20
16:34 UTC
M0ELS 7075.225khz FT8 VIEW
2023-10-20
16:44 UTC
2W0XGN 7075.225khz FT8 VIEW
2023-10-20
13:11 UTC
DB8BT 14075.704khz FT8 VIEW
2023-10-20
13:12 UTC
IK1JNP 14075.704khz FT8 VIEW
2023-10-20
13:22 UTC
EA1ISE 14075.477khz FT8 VIEW
2023-10-20
13:50 UTC
IN3ADG 18101.294khz FT8 VIEW
2023-10-20
11:01 UTC
G0KKQ 7075.587khz FT8 VIEW
2023-10-20
11:03 UTC
G4HGI 7075.587khz FT8 VIEW
2023-10-20
13:08 UTC
UB3AFW 14075.704khz FT8 VIEW
2023-10-20
10:55 UTC
DH3PL 7075.587khz FT8 VIEW
2023-10-20
10:56 UTC
DF1WR 7075.587khz FT8 VIEW
2023-10-20
10:58 UTC
M0JSX 7075.587khz FT8 VIEW
2023-10-20
11:00 UTC
ON6KHI 7075.587khz FT8 VIEW
2023-10-20
10:51 UTC
PF01MAX 7075.587khz FT8 VIEW
2023-10-20
10:54 UTC
DL2FBG 7075.587khz FT8 VIEW
2023-10-20
10:15 UTC
M0XXT 7185khz SSB VIEW
2023-10-20
09:14 UTC
G4DXP 7089khz SSB VIEW
2023-10-17
19:43 UTC
M0JSX 3745khz SSB VIEW
2023-10-17
19:37 UTC
M0JSX 145300khz SSB VIEW
2023-10-17
19:32 UTC
M6IBH 145300khz SSB VIEW
2023-10-17
19:33 UTC
2E0EIM 145300khz SSB VIEW
2023-10-17
19:21 UTC
2E0IMQ 7173khz SSB VIEW
2023-10-17
19:14 UTC
G3OTH 7173khz SSB VIEW
2023-10-17
19:17 UTC
GM4BRB 7173khz SSB VIEW
2023-10-17
18:19 UTC
M0KRI 7095.29khz SSB VIEW
2023-10-17
18:13 UTC
M5STC 7095.29khz SSB VIEW
2023-10-16
17:46 UTC
M3YSB 7155.5khz SSB VIEW
2023-10-16
17:25 UTC
G5STU 7163khz SSB VIEW
2023-10-15
18:04 UTC
M0GQC 3765khz SSB VIEW
2023-10-15
17:39 UTC
M0GQC 7113khz SSB VIEW
2023-10-14
20:44 UTC
G4DBL/P 5304khz SSB VIEW
2023-10-14
20:36 UTC
EI2JHB 7068khz SSB VIEW
2023-10-14
19:59 UTC
G4DBL/P 7068khz SSB VIEW
2023-10-14
19:53 UTC
OE5KKP 7068khz SSB VIEW
2023-10-14
19:48 UTC
G0WSI 7068khz SSB VIEW
2023-10-12
20:48 UTC
2E0EIM 145300khz FM VIEW
2023-10-12
20:48 UTC
M6IBH 145300khz FM VIEW
2023-10-12
20:29 UTC
G4YCA 7125khz SSB VIEW
2023-10-12
20:31 UTC
M3YSB 7158.5khz SSB VIEW
2023-10-12
20:44 UTC
OY18CHR 7186.8khz SSB VIEW
2023-10-11
13:54 UTC
M0JWC 3715khz SSB VIEW
2023-10-11
13:43 UTC
G0AOZ 3715khz SSB VIEW
2023-10-11
13:44 UTC
M0OXF 3715khz SSB VIEW
2023-10-11
13:49 UTC
G0JEK 3715khz SSB VIEW
2023-10-11
13:50 UTC
G0GLG 3715khz SSB VIEW
2023-10-11
10:25 UTC
M0VOZ/P 7188.95khz SSB VIEW
2023-10-11
13:43 UTC
G3PIA 3715khz SSB VIEW
2023-10-09
20:49 UTC
M0XXT 7127khz SSB VIEW
2023-10-09
19:49 UTC
M6IBH 145300khz FM VIEW
2023-10-09
19:48 UTC
2E0EIM 145300khz FM VIEW
2023-10-09
19:07 UTC
M0DCX 7183khz SSB VIEW
2023-10-09
18:52 UTC
EI0CL 7155khz SSB VIEW
2023-10-09
18:38 UTC
M0GQC 7112khz FM VIEW
2023-10-08
21:20 UTC
M0XXT 3722khz FM VIEW
2023-10-08
20:18 UTC
YN1JW 7138khz FM VIEW
2023-10-08
20:08 UTC
G2MN 7196khz FM VIEW
2023-10-08
18:54 UTC
M3VHY 145000khz FM VIEW
Logged by other radio operators
TimeOperatorFreq
2024-05-25
21:18 UTC
G5STU 7172khz SSB VIEW
2024-05-25
20:47 UTC
M0JSX 7172khz SSB VIEW
2024-05-24
19:12 UTC
G5STU 7177.5khz SSB VIEW
2024-05-24
14:47 UTC
M0JSX 7158khz SSB VIEW
2024-05-12
13:18 UTC
G5STU 7108khz SSB VIEW
2024-04-23
20:40 UTC
M7YER 7161.5khz SSB VIEW
2024-04-23
20:23 UTC
M0JSX 7161.5khz SSB VIEW
2024-04-22
11:04 UTC
2E0OTM 14074khz FT8 VIEW
2024-04-21
21:20 UTC
W8/G5STU 14210khz SSB VIEW
2024-04-06
14:36 UTC
M0JSX 7164khz SSB VIEW
2024-03-23
19:49 UTC
G5STU 7145khz SSB VIEW
2024-03-13
19:25 UTC
M0KNM 7122.507khz SSB VIEW
2024-03-08
12:10 UTC
M0XXT 7154khz SSB VIEW
2024-03-06
19:40 UTC
M0GQC 7121khz SSB VIEW
2024-03-02
10:04 UTC
M0DCX 7127khz SSB VIEW
2024-03-02
10:02 UTC
G5STU 7127khz SSB VIEW
2024-02-28
19:16 UTC
GE5STU 7145khz SSB VIEW 1 MP3s
2024-02-25
19:25 UTC
G5STU 7176khz SSB VIEW
2024-02-25
19:24 UTC
M0DCX 7176khz SSB VIEW
2024-02-24
20:42 UTC
G0WXJ 7186khz SSB VIEW
2024-02-21
18:06 UTC
G5STU 7119khz SSB VIEW
2024-02-21
13:53 UTC
M0XXT 7166khz SSB VIEW
2024-02-17
09:51 UTC
M0XXT 7125khz SSB VIEW
2024-02-10
13:27 UTC
M0GQC 7106khz SSB VIEW
2024-02-10
12:01 UTC
G5STU 7173khz SSB VIEW 1 MP3s
2024-02-04
12:14 UTC
M0GQC 7120khz SSB VIEW
2024-02-03
16:41 UTC
M7FSW 7179khz SSB VIEW
2024-02-03
12:45 UTC
M0XXT 7146khz SSB VIEW
2024-02-03
12:24 UTC
M0DCX 7173khz SSB VIEW
2024-02-03
12:05 UTC
M0DCX 7173khz SSB VIEW
2024-01-27
12:21 UTC
M1GSX 7110khz LSB VIEW
2024-01-20
21:40 UTC
M0JSX 3703khz SSB VIEW
2024-01-14
11:53 UTC
G5STU 7196khz SSB VIEW
2024-01-14
10:21 UTC
M1GSX 7136khz SSB VIEW
2024-01-03
22:27 UTC
M0XXT 3774khz SSB VIEW
2023-12-31
11:14 UTC
DF3MT 7075.328khz FT8 VIEW
2023-12-31
11:10 UTC
G6EXF 7075.6khz FT8 VIEW
2023-12-31
10:45 UTC
M0GQC 7074.8khz FT8 VIEW
2023-12-31
10:27 UTC
G5STU 7157khz SSB VIEW
2023-12-31
10:09 UTC
M0JSX 7172khz SSB VIEW
2023-12-30
10:56 UTC
M1GSX 7124khz SSB VIEW
2023-12-22
12:08 UTC
M0XXT 7120khz SSB VIEW
2023-12-13
20:47 UTC
G1NFT 432175khz FT8 VIEW
2023-12-09
09:34 UTC
M0GQC 7132khz SSB VIEW
2023-12-08
22:19 UTC
M0XXT 3753khz SSB VIEW
2023-11-30
14:55 UTC
M7GCM 7135khz SSB VIEW
2023-11-24
12:08 UTC
M0XXT 3730khz SSB VIEW
2023-11-21
15:35 UTC
G7LHK 7181khz SSB VIEW
2023-11-19
13:43 UTC
G5STU 7141khz SSB VIEW
2023-11-17
13:54 UTC
M0XXT 3718khz SSB VIEW
2023-11-17
12:32 UTC
M0XXT 7166khz SSB VIEW
2023-11-03
12:52 UTC
M0XXT 7146khz SSB VIEW
2023-11-02
17:37 UTC
M0GQC 7088khz SSB VIEW
2023-10-26
18:08 UTC
M0GQC 7180khz SSB VIEW
2023-10-25
17:48 UTC
G5STU 7140khz SSB VIEW
2023-10-22
08:15 UTC
MI0WGM 7074.9khz FT8 VIEW
2023-10-20
17:17 UTC
2E0IDM 7075.05khz FT8 VIEW
2023-10-20
17:10 UTC
M7KEV 7075.5khz FT8 VIEW
2023-10-20
10:58 UTC
M0JSX 7074.699khz FT8 VIEW
2023-10-20
10:14 UTC
M0XXT 7185khz SSB VIEW
2023-10-16
17:25 UTC
G5STU 7163khz SSB VIEW
2023-10-15
18:03 UTC
M0GQC 3765khz SSB VIEW
2023-10-15
17:42 UTC
M0GQC 7113khz SSB VIEW
2023-10-09
20:52 UTC
M0XXT 7127khz SSB VIEW
2023-10-09
19:26 UTC
M0DCX 7183khz SSB VIEW
2023-10-09
18:39 UTC
M0GQC 7112khz SSB VIEW
2023-10-08
21:19 UTC
M0XXT 3722khz SSB VIEW
2023-10-06
21:41 UTC
M0XXT 3724khz SSB VIEW
2023-10-04
19:53 UTC
G5STU 7141khz SSB VIEW
2023-10-03
20:06 UTC
M0XXT 7194khz SSB VIEW
2023-10-03
19:56 UTC
M0JSX 7161khz SSB VIEW
2023-10-02
19:28 UTC
M0XXT 7141khz SSB VIEW
2023-10-02
18:30 UTC
G5STU 7141khz SSB VIEW
2023-09-29
11:24 UTC
M0XXT 7172khz SSB VIEW
2023-09-23
19:40 UTC
G5STU 7173.4khz SSB VIEW
2023-09-23
19:36 UTC
M0XXT 7164khz SSB VIEW
2023-09-22
12:05 UTC
M0XXT 7117khz SSB VIEW
2023-09-18
19:25 UTC
G5STU 7188khz SSB VIEW
2023-09-16
12:00 UTC
G0CMQ 7146khz SSB VIEW
2023-09-15
20:12 UTC
M0JSX 3760khz SSB VIEW
2023-09-15
11:09 UTC
M0XXT 7135khz SSB VIEW
2023-09-04
19:22 UTC
G5STU 7178khz SSB VIEW
2023-09-04
19:22 UTC
2E1TAP 7178khz SSB VIEW
2023-09-04
15:31 UTC
M0TPT 7144khz SSB VIEW
2023-09-04
14:23 UTC
G0CMQ 7165khz SSB VIEW
2023-09-02
21:07 UTC
M0GQC 3795.5khz SSB VIEW
2023-09-02
20:32 UTC
M0GQC 7073khz SSB VIEW
2023-08-28
19:12 UTC
G5STU 7121khz SSB VIEW
2023-08-28
19:12 UTC
2E1HJW 7121khz SSB VIEW
2023-08-28
19:12 UTC
2E1TAP 7121khz SSB VIEW
2023-08-27
20:37 UTC
M1AOB 7153khz SSB VIEW
2023-08-26
20:06 UTC
M1AOB 7151khz SSB VIEW
2023-08-25
14:46 UTC
M0TPT 7191khz SSB VIEW
2023-08-25
14:45 UTC
G5STU/P 7191khz SSB VIEW
2023-08-25
11:09 UTC
M0XXT 7135khz SSB VIEW
2023-08-24
20:39 UTC
M1GSX 7152khz SSB VIEW
2023-08-24
20:21 UTC
M0JSX 7127khz SSB VIEW
2023-08-24
20:18 UTC
G5STU 7157khz SSB VIEW
2023-08-21
19:16 UTC
G5STU 7105khz SSB VIEW
2023-08-21
09:12 UTC
G0CMQ 7144khz SSB VIEW
2023-08-18
11:08 UTC
M0XXT 3750khz SSB VIEW
2023-08-15
20:19 UTC
M0GQC 7160khz SSB VIEW
2023-08-14
20:07 UTC
2E1HJW 7116khz SSB VIEW
2023-08-14
20:06 UTC
G5STU 7116khz SSB VIEW
2023-08-14
20:06 UTC
2E1TAP 7116khz SSB VIEW
2023-08-11
12:00 UTC
M0XXT 7170khz SSB VIEW
2023-08-11
11:03 UTC
M0XXT 7163khz SSB VIEW
2023-08-08
19:08 UTC
G5STU 7163khz SSB VIEW
2023-08-04
11:08 UTC
M0XXT 7128khz SSB VIEW
2023-07-23
22:01 UTC
M6DPS 7127khz LSB VIEW
2023-07-22
20:43 UTC
G5STU 7093khz SSB VIEW
2023-07-22
20:13 UTC
M0GQC 7189khz SSB VIEW
2023-07-22
20:07 UTC
M0JSX 7168khz SSB VIEW
2023-07-21
21:42 UTC
M0GQC 7190khz SSB VIEW
2023-07-05
21:05 UTC
M0GQC 7166khz SSB VIEW
2023-07-05
20:18 UTC
M0JSX 7179khz SSB VIEW
2023-07-04
19:22 UTC
G5STU 7132khz SSB VIEW
2023-07-04
19:22 UTC
M7BPN 7132khz SSB VIEW
2023-05-24
18:47 UTC
G8EPQ 50315.429khz FT8 VIEW
2023-05-19
19:48 UTC
G0CQZ 1846khz SSB VIEW
2023-04-28
20:17 UTC
G0CQZ 3707.4khz SSB VIEW
2023-01-07
14:36 UTC
M0JSX 7154khz LSB VIEW
2023-01-06
20:43 UTC
G0CQZ 1848khz SSB VIEW
2022-12-30
14:12 UTC
M0JSX 7146khz LSB VIEW
2022-12-02
21:01 UTC
G0CQZ 3713khz SSB VIEW
2022-10-01
12:39 UTC
G5STU 7186khz SSB VIEW
2022-11-04
21:27 UTC
G0CQZ 3713khz SSB VIEW
2022-11-04
20:55 UTC
G0CQZ 1846khz SSB VIEW
2022-10-01
11:39 UTC
G5STU 7186khz SSB VIEW
2022-07-18
14:15 UTC
PD2ARI 7075.66khz FT8 VIEW
2022-07-06
19:02 UTC
M0VTC 144176khz FT8 VIEW
2022-06-18
13:38 UTC
G7RES 7075.61khz FT8 VIEW
2022-06-18
13:25 UTC
MQ3FON 7074.431khz FT8 VIEW
2022-05-09
15:18 UTC
OZ3MDJ 7075.115khz FT8 VIEW
2022-05-09
14:33 UTC
M3FON 7074.477khz FT8 VIEW
2022-01-02
16:48 UTC
OZ3MDJ 3574.1khz FT8 VIEW
2021-12-15
10:39 UTC
M7CCZ 7075.321khz FT8 VIEW
2021-11-21
09:22 UTC
G7ILZ 7074.979khz FT8 VIEW
QRZ